Algemene voorwaarden Hansacom


1. Definities
Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hansacom een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit.
Hansacom: Grote Beer 201, 3067-TR Rotterdam. Tel.nr 06-42517296. Of info@hansacomrep.nl
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door Hansacom aan de klant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
Hansacom Service: de Service van Hansacom waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de Hansacom Dienst(en), te bereiken onder 010-3417366 of schriftelijk op het adres van Hansacom. Of via email op info@hansacom.nl
 
2.Algemene bepalingen
2.1 De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden enaccepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met Partner in Computers.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.3 De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door Hansacom worden gewijzigd.
2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Hansacom en schriftelijke uitingen van Hansacom prevaleren de schriftelijke uitingen van Hansacom.
2.5 De kopjes boven de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3.Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail.
3.2 Hansacom kan bij het uitvoeren van de Dienst beperkingen stellen.
3.3 Hansacom is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.
 
     
4.Gebruik van de dienst
4.1 De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullendediensten gesteld (kunnen) worden.
4.2 De Klant mag slechts gebruikmaken van de dienst met volgens de wet goedgekeurde apparatuur.
4.3 Voor bepaalde diensten kan Hansacom toegangscodes verstrekken. De Klant dient de toegangscodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de toegangscodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is Hansacom gerechtigd toegangscodes onverwijld te blokkeren.
4.4 Bij verkeerd gebruik van de dienst is Hansacom niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij Hansacom vrijwaart.
 
5.Tarieven
5.1 De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen tarief.
5.2 Hansacom is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Hansacom vooraf bekend worden gemaakt.
 
6.Betaling
6.1 De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.
6.2 Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Hansacom gemeld te worden.
6.3 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 gestelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is aansprakelijk voor alle door Hansacom te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen.
6.4 Hansacom kan van de Klant een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door Hansacom vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer Hansacom van mening is dat de Klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen of indien de Klant geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland.
6.5 De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een bankgarantie. Hansacom kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Hansacom zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie.
6.6 De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer bevoegd tot verrekening of totopschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.
7.Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode.
7.2 De Klant kan de Overeenkomst ten alle tijden schriftelijk of per e-mail opzeggen via info@Hansacom,Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen.
7.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens Hansacom te vervallen.
 
8.Buitengebruikstelling en opzegging door Hansacom
8.1 Hansacom kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen:
a) indien de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdtaan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst of een aanvullende dienst;
b) indien de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Hansacom heeft verstrekt.
8.2 Indien Hansacom vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Hansacom schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan Hansacom de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens Hansacom komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die Hansacom lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.
 
9.Diensten
9.1 De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten
vereiste apparatuur en softwareapplicaties. Hansacom wijst erop dat bepaalde diensten slechts geschikt zijn voor specifieke apparatuur. Hansacom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de klant. Tevens is Hansacom niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.
9.2 Hansacom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten die de klant van derden afneemt.
9.3 Hoewel Hansacom zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van diensten te realiseren, garandeert Hansacom met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid van diensten.
 

10.Onderhoud en storingen
10.1 Hansacom kan ten behoeve van het onderhoud het Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Hansacom zal deze buitengebruikstelling tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.
 
11.Overdracht overeenkomst
11.1 De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst,waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van Hansacom.
 


12.Gebruik en verdere verwerking van persoonsgegevens
12.1 De door Hansacom verzamelde persoonsgegevens zullen slecht voor het volgende worden gebruikt:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een dienst;
b) het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Hansacom;
e) het verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties (zoals onder meer de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)te Tiel) teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;
f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
12.2 De persoonsgegevens worden door Hansacom in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
12.3 Hansacom zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
13.Aansprakelijkheid klant
13.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Hansacom lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.
13.2 De Klant zal Hansacom vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Hansacom zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.14.Aansprakelijkheid Hansacom
14.1 Hansacom is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.
14.2 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of doortekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal Hansacom slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door Hansacom niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.
14.3 Hansacom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart Hansacom voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. Indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten in dienst van Hansacom, is de vergoedingsplicht van Hansacom ter zake van deze schade beperkt tot herstel en vervangingskosten tot een maximumbedrag van €1000,-
14.4 De Klant dient Hansacom zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van Hansacom is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
14.5 De in dit artikel 14 genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hansacom.
 
15. Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hansacom in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat Hansacom gehouden is tot enige schadevergoeding.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hansacom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
16.Toepasselijk recht
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing